Bulutfon Kullanım Koşulları

1 – TARAFLAR

İşbu elektronik haberleşme hizmetleri abonelik sözleşmesi (sözleşme), bir taraftan PEGAGAZ Sk. No: 3/4 AURA Residance B Blok No:21 Yeni Mahalle Soğanlık Kartal İstanbul / Turkey adresinde mukim, BULUTFON TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ ve TİCARET AŞ (BULUTFON) ile diğer taraftan, abonelik sözleşmesinin 1. (birinci) sayfasında abone bilgileri belirtilen gerçek veya tüzel kişi (ABONE) arasında, aşağıda yer alan hükümler dahilinde imza edilmiştir.

2 - TANIMLAR

KURUM: Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu,

SES HİZMETLERİ: Erişim şebekesi üzerinden ya da kurum tarafından verilen yetkilendirmeler kapsamında her türlü teknoloji kullanılarak ses hizmetlerinin sağlanmasını,

KATMA DEĞERLİ HİZMETLER: Ses ve profesyonel hizmetler tanımları dışında kalan her türlü hizmeti,

KAMPANYA: BULUTFON tarafından sunulmakta olan, elektronik haberleşme hizmetlerinin ilave edimler dahil özel şartlarla, belirli süre için sunulmasına ilişkin satış ve pazarlama yöntemini,

TARİFE: BULUTFON’un elektronik haberleşme hizmetinin sunulması karşılığında, abonelerinden geçici tarife değişikliği kapsamındakiler de dahil olmak üzere farklı adlar altında alabileceği ücretleri içeren cetveli,

PAKET: BULUTFON’un sanal santral hizmetinin sunulması karşılığında abonelerinden, paket değişikliği kapsamındakiler de dahil olmak üzere farklı adlar altında alabileceği ücretleri içeren cetveli,

DONANIM: BULUTFON hizmetlerinden faydalanmak için kullanılması gereken her türlü cihaz, ekipman ve kabloyu,

İŞ ORTAĞI: BULUTFON’un müşterilerine sunduğu hizmetlerde müşterinin ihtiyaç duyduğu bir takım çözümleri ve servisleri sunabilmek için BULUTFON’un beraber çalıştığı firmaları,

COĞRAFİ NUMARA: Ulusal numaralandırma planında rakamları coğrafi anlam taşıyan ve şebeke sonlanma noktasına çağrının yönlendirilmesini sağlayacak şekilde yapılandırılan numarayı,

COĞRAFİ OLMAYAN NUMARA: Ulusal numaralandırma planında rakamları coğrafi anlam taşımayan numaraları ifade eder. İşbu sözleşmede tanımı yapılmayan hususlarda, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve diğer ilgili yönetmeliklerde, kararlarda ve tebliğlerde yer alan tanımlar geçerli olacaktır.

NTS: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde kurulu bulunan Numara Taşınabilirliği Sistemi (NTS)'dir

BULUTFON İNTERNET SİTESİ: https://www.bulutfon.com adresinde faaliyet gösteren ABONE’lerin BULUTFON ile ilgili ayarları yapabileceği internet sitesidir.

3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme, BULUTFON tarafından ABONE’ye şuanda ve/veya ileride verilecek tüm elektronik haberleşme hizmetleri ve yazılım hizmetleri konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. İşbu sözleşmeyle verilecek hizmetler, ABONE’nin BULUTFON’un web sitesi üzerinden online olarak veya BULUTFON’un diğer her türlü satış kanalına belirttiği tercihleri doğrultusunda sağlanacaktır.

4 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1: BULUTFON, işbu abonelik sözleşmesinin ABONE tarafından usulüne uygun olarak doldurulup, kendisi veya vekili tarafından imzalanmasından sonra, belirlediği usuller ve hizmet gerekleri çerçevesinde uygun göreceği her türlü teknolojiyi kullanmakta serbesttir. Hizmetin sunulması için yapılması gereken teknik işlemler, BULUTFON veya BULUTFON’un belirleyeceği iş ortağı tarafından yapılacaktır. BULUTFON, yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü bir şahıs veya kuruluşla sözleşme yapma veya hizmeti kısmen veya tamamen başkalarına gördürme yetkisine sahiptir.

4.2: BULUTFON, sunduğu ürün ve hizmetlerle diğer katma değerli hizmetleri değiştirmek, kaldırmak, yenilemek ve tüm hizmetler için tarifede ve fiyatlarda değişiklik yapma hakkını, yürürlüğe girmeden makul bir süre öncesinde ABONE’ye duyurmak suretiyle saklı tutar. BULUTFON’un tarifelerine yapılacak ve tarifelerinde meydana gelecek değişikliklere, sanal santral paketlerine ve konuşma tarifelerinde meydana gelecek değişikliklere BULUTFON internet sitesinden ulaşılabilecektir. BULUTFON’un ses aboneliklerinde, abonelerine önceden bildirmek suretiyle minimum görüşme bedeli faturalama hakkı saklıdır.

4.3: BULUTFON mücbir sebepler, şebeke bakım-onarım çalışmaları, işletme arızaları, abonelik sözleşmesinden doğan nedenlerle, yetkili resmi makamların uygulamış olduğu kesinti ve kısıtlamalar veya BULUTFON’un yasal kurumlar tarafından kapatılması, faaliyetlerinin geçici bir süre veya daimi surette durdurulması halinde, elektronik haberleşme hizmetlerinin geç işlenmesi, hiç ya da gereği gibi işlenmemesinden sorumlu tutulamaz. ABONE, BULUTFON’dan bu sebeple herhangi bir talepte bulunamaz. BULUTFON, mümkün olan hallerde bu tür kesintileri ABONE’lere BULUTFON’un resmi web adresinden veya e-posta veya kısa mesaj yoluyla duyuracaktır.

4.4: ABONE, işbu sözleşme ile birlikte ABONE tarafından oluşturulan BULUTFON internet sitesi üyeliğinde ABONE'ye tanınan limitler dahilinde gerçekleştireceği işlemlerin, imza ve/veya ıslak imza karşılığı olmadan yapılacağını ve bu işlemlere herhangi bir itirazının olmayacağını tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını parola ve şifre kullanmak sureti ile izin verilen talimatların yazılı talimatları yerine geçeceğini, ek olarak alacakları yeni numara, ek olarak taşıyacakları yeni numara veya ek numara iptali, abonelik iptali ve bunun dışında kalan yada ilerde kullanılabilecek her türlü yazılı formu doldurup, imzaladıktan sonra dijital ortamdan BULUTFON internet sitesine yükleyerek işlem yapabileceğini, beyan ve taahhüt eder.

4.5: ABONE, BULUTFON'nun sunduğu hizmetleri kullanabilmek için gerekli donanım ve yazılım programının bulunması gerekmektedir. Yazılım, donanım ve işleyişi veya bunlardan kaynaklı her türlü soruna ilişkin olarak ABONE’nin kendisinden kaynaklanan sorunlar ABONE’nin sorumluluğunda olup BULUTFON’a hiçbir kusur ve sorumluluk yüklenemez.

4.6: ABONE’ye BULUTFON tarafından sunulan hizmetler, ABONE tarafından BULUTFON’un internet sitesine üyelik aşamasında BULUTFON sistemine internet üzerinden verilecektir. Hizmet süresince ABONE, BULUTFON internet sitesi üzerinden sanal santral paket tipini değiştirebilir.

4.7: BULUTFON tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı için, ABONE’ye ait olan her türlü kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğinden ve kullanımından ABONE sorumludur. ABONE, kullanıcı adı ve şifresinin çalınması, kaybolması hallerinde bunların değiştirilmesi için derhal BULUTFON’a bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde kullanıcı adı ve şifresinin yetkisiz kullanımından doğacak idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluk ABONE’ye aittir. Ayrıca abone kullanıcı adını ve şifresini Bulutfon internet sitesi üzerinden de değiştirebilir.

4.8: BULUTFON tarafından şifre kullanımına veya elektronik işlem kayıtlarına yönelik uygulamalara geçildiğinde, bu bildirimlerin usulünde, ABONE’ye bilgi verilerek, değişikliğe gidilebilecektir. BULUTFON, ABONE’nin talebinin mücbir sebeplerden ve teknik imkânsızlıklar nedeniyle karşılanmamasından sorumlu değildir.

4.9: ABONE; adres değiştirme, ulaşılabilecek telefon numarası, e-posta adresi değişikliği, fatura bilgisi değişikliği, unvan değişikliğine ilişkin bildirimleri BULUTFON’a yazılı olarak iletecektir. Belirtilen bildirimin yapılmaması nedeniyle doğacak her türlü sorumluluk ABONE’ye aittir.

4.10: Kamu otoritesi veya yetkili bir kurum örneğin Bilgi Teknolojileri kurumu tarafından Ulusal numaralandırma planında değişiklik yapılması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde BULUTFON, 1 (bir) ay öncesinden ABONE’ye bilgi vermek suretiyle ABONE’nin telefon numarasını değiştirebilecektir.

4.11: BULUTFON, afet hallerinde, acil yardım çağrı hizmet numaralarına kesintisiz olarak ulaşılabilmesi dahil elektronik haberleşme şebekelerinin bütünlüğünün idame ettirilmesi için gerekli önlemleri alacak olup, ABONE’nin BULUTFON hizmetlerini kullanması için gerekli olan internet bağlantısının kesilmesi halinde, ABONE acil yardım çağrı hizmetinden yararlanamayacağını ve bu halde BULUTFON’un doğacak zarar ve ziyanlardan sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12: BULUTFON, ABONE’lerine hizmet verirken, sunduğu servis ve hizmetlerde teknolojinin getirdiği her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Bu değişikliklerden istifade edilmesi, bazı özelliklere haiz donanımın kullanımını ya da ABONE’nin mevcut donanımında yapısal bazı değişikliklerin yapılmasını gerektiriyorsa, yeni donanım ya da değişiklik bedelini bu hizmetlerden yararlanmak isteyen ABONE öder. ABONE, bu sebepten dolayı ya da diğer şebekelerin verdiği hizmetler nedeniyle BULUTFON’dan herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

4.13: ABONE, bu sözleşmeden doğan haklarını BULUTFON’un muvafakati olmaksızın üçüncü şahıslara kiralayamaz ve/veya devredemez. BULUTFON’un muvafakatiyle sözleşmeden doğan hakların devredilmesi halinde ABONE, devir anında bu sözleşmeden doğmuş ve/veya doğacak tüm borçların, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin devreden ABONE ve devralan tarafından müştereken ve müteselsilen ödeneceğini kabul ve taahhüt eder.

4.14: ABONE, kullanmakta olduğu elektronik haberleşme hizmetleriyle ilgili soru ve taleplerini BULUTFON’un duyuracağı Bulutfon Müşteri Hizmetleri için info@bulutfon.com ve destek@bulutfon.com elektronik posta adreslerine iletebilir.

4.15: Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda, elektronik haberleşmenin üçüncü şahıs tarafından dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, gözetimine ilişkin olarak ABONE, BULUTFON’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve BULUTFON’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16: ABONE, BULUTFON’un sağladığı Otomatik Arama, SMS hizmetini kullanırken Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 50. maddesinin 5. ve 6. fıkrası hükümlerine uygun hareket edeceğini, otomatik arama ve toplu SMS listesine, otomatik arama yapılması ve SMS gönderilmesi hususunda rızasını almadığı kişileri dahil etmeyeceğini, rızası alınmaksızın 3. kişilere otomatik arama ve SMS göndermeyeceğini taahhüt eder. ABONE, BULUTFON’un, verilen toplu SMS listesinde ve otomatik arama listesinde numarası bulunan kişilerin rızasının alındığını kabul ederek işlem yapma hakkı olduğunu, bu hususta ABONE’nin BULUTFON’u yanıltıcı davranmayacağını, BULUTFON’un toplu SMS listesinde ve otomatik arama listesinde numarası bulunan kişilerin rızasının alınıp alınmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmadığını, ABONE’nin bu hükme aykırı davranışları dolayısıyla BULUTFON’un herhangi bir hukuki, cezasi yahut idari yaptırıma uğraması, zarar tazmin etmek zorunda bırakılması hallerinde ABONE’ye rücu edeceğini, bu durumda BULUTFON’un zararını derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.17: ABONE, BULUTFON’un ek hizmet olarak sağladığı iletişimin kaydedilmesi işlevini, Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 51. maddesinin 2. fıkrası ve Türk Ceza Kanunu’nun 132. maddesi hükmüne uygun olarak kullanacağını, haberleşme sırasında karşı tarafın rızası ve/veya bilgisi olmaksızın haberleşmeyi kayıt altına almayacağını, rıza bulunmadan hataen kayıt edilmiş olması halinde, kaydı haberleşmenin tarafı olmayan herhangi birinin erişiminden önce derhal imha edeceğini, hiçbir surette kullanmayacağını, bu hizmetin kullanılması konusunda BULUTFON’un bir sorumluluğu bulunmadığını, ABONE’nin bu hükme aykırı davranışları dolayısıyla BULUTFON’un herhangi bir hukuki, cezasi yahut idari yaptırıma uğraması, zarar tazmin etmek zorunda bırakılması hallerinde ABONE’ye rücu edeceğini, bu durumda BULUTFON’un zararını derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.18: BULUTFON, ABONE’nin başvuru, hizmetin kullanılması, ödeme yapılması vs. herhangi bir şekilde verdiği kişisel bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, mutlak surette gizli tutacağını taahhüt eder. BULUTFON’un, BULUTFON’a karşı gizlilik yükümü altında bulunan İŞ ORTAĞI sıfatındaki özel ve tüzel kişiler, bu hüküm bakımından 3. kişi kapsamında kabul edilmez.

4.19: ABONE, BULUTFON tarafından kendisine sunulan hizmeti, üçüncü kişilerle paylaşamaz. ABONE, kendisine sunulan hizmetleri, hakaret içeren, pornografik unsur taşıyan, toplum güvenliğini bozacak, anayasal rejim ve devlet aleyhine, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde suç konusu olabilecek herhangi bir eylem için kullanmamayı taahhüt eder. Aksi halde; her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını; BULUTFON’un işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakkının bulunduğunu ve işbu maddede düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle BULUTFON’un maruz kalacağı her türlü yaptırım ve/veya uğrayacağı zararları ABONE’den tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.20: Hizmet başlangıcından sonra, umulmayan hal ve mücbir sebepler haricinde BULUTFON’un kusuru nedeniyle hizmetin 48 (kırk sekiz) saatten fazla kesintiye uğraması halinde, BULUTFON hizmet sunulmayan günlerin bedelini, ABONE’nin talebi halinde, ABONE’ye iade eder. Ancak BULUTFON kayıtlarında bulunmayan veya mutabakat sağlanamayan kesinti süresi için ücret iadesi yapmayacaktır.

4.21: ABONE, BULUTFON’un Müşteri Hizmetleri ile yaptığı görüşmelerin Müşteri Hizmetleri tarafından kaydedileceğini ve bu kayıtların BULUTFON tarafından belirlenen süre boyunca saklanacağını kabul eder.

4.22: BULUTFON, sözleşmenin 1. (birinci) sayfasındaki formda yer alan müşteri iletişim bilgilerini kullanarak, yeni ürünleri, kampanyaları, iş ortakları, hat kapama bildirimleri, ABONE’nin borç durumu vs. hakkında ABONE’ye bilgi verebilir ve aboneye mevzuatta öngörülen diğer bildirimlerde bulunur. Mevzuat gereği gönderilen iletilerin BULUTFON’dan kaynaklamayan sebeplerle ulaşmamasından BULUTFON sorumlu olmayacaktır. ABONE, bu anlamda sözleşmenin 1. (birinci) sayfasında verilen bilgilerin doğru, güncel ve kendisine ait olduğunu ve bu nedenle BULUTFON hakkında herhangi bir şikâyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ABONE, mevzuatın zorunlu kıldıkları hariç olmak üzere söz konusu bildirim ve gönderimleri istememesi halinde talebini Müşteri Hizmetleri vasıtasıyla BULUTFON’a iletebilir.

4.23: ABONE, işbu sözleşmeyi imzalayarak, BULUTFON’un web sitesinde yayınladığı “Üyelik Sözleşmesi”ni ve güncellenen/güncellenecek tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

4.24: ABONE, BULUTFON’un işbu sözleşme kapsamında vereceği katma değerli servislere ilişkin bilgilere ve BULUTFON’un diğer ürün hizmet ve kampanya bilgilerine BULUTFON internet sitesinden ulaşabilir ve onay vermesi halinde söz konusu hizmetlerden yararlanabilir.

4.25: İşbu sözleşme kapsamında BULUTFON tarafından ABONE’ye numara tahsis edilmesi ve ABONE’nin bu numaradan, işbu sözleşmede hizmet aldığını belirttiği adres dışında herhangi bir yerden acil yardım hizmet numaralarına arama yapması halinde, BULUTFON’un çağrıyı hizmet alınan adresten yapılmış olarak kabul edeceğini ve ilgili mercilere aramanın yapıldığı yer olarak anılan adres verisini göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ABONE’nin böyle bir durumda bulunduğu adresi acil yardım hizmeti servise bildirmesi tavsiye edilir.

4.26: İşbu sözleşmenin imzası sırasında veya sonrasında, sözleşme kapsamındaki hizmetler için ABONE tarafından imzalanacak taahhütnameler (Taahhütname) ve Tarife Kabul Belgeleri işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olacaktır. İşbu sözleşme ile taahhütname hükümleri arasında ihtilaf olması halinde taahhütname hükümleri esas alınacaktır.

4.27: BULUTFON tarafından sunulan ses hizmetinin internet altyapısı üzerinden sunulması sebebiyle, ABONE ses hizmetinden kesintisiz şekilde yararlanabilmek için internet erişiminin devamlı surette olmasını, modem cihazının elektrik gücüne bağlı olmasını sağlamakla yükümlüdür.

4.28: İşbu sözleşme ile ABONE, sonradan yapacağı, yeni coğrafi olmayan numara alma, başka bir operatördeki kendisine ait bir numarayı taşıma, cihaz satın alma, abonelik tipini değiştirme ve benzeri yeni tüm alımlarında ek bir sözleşmeye veya yeni bir sözleşmeye gerek duymadan işlem yapabilir.

4.29: ABONE, işbu sözleşmenin imzalanmasından ve uygulanmasından doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemesi halinde BULUTFON tarafından sunulan hizmetlerin askıya alınacağını, sona erdirileceğini ve sözleşmenin feshedileceğini kabul eder.

5 - MALİ HÜKÜMLER

5.1: BULUTFON, bütün ödemeleri (santral kullanım ücreti, arama ücretleri ve cihazlar vb.) hizmet başlangıcında peşin olarak, intenret üzerinden kredi kartı ödemesi le almaktadır. ABONE, internet sitesinden kayıt olduğu sırada kredi kartı bilgileri sisteme kayıt ettirebilir. BULUTFON, ABONE’nin dönemsel oluşan faturalarını otomatik olarak sistemde kayıtlı kredi kartından tahsil ederi. ABONE, kredi kartı bilgilerini sistemden kaldırabilir, böyle bir durumda tüm ödemeleri otomatik olarak değil, kendisi her defasında kart bilgisi yazarak yapmakla yükümlüdür. Ödemeler sanal pos destekli kredi kartlarından tahsil edilebilir. BULUTFON, ABONE’nin kredi kartından ilgili tahsilatı internet ortamında yapamaz ise bu sözleşmeyle sunulan hizmetler ve BULUTFON tarafından sunulan diğer hizmetleri durdurulabilir, sona erdirilebilir ve adına yeni abonelik yapmayabilir.

5.2: BULUTFON, ABONE’ye aylık/dönemsel olarak ABONE’nin seçmiş olduğu sanal santral üzerinden fatura düzenler ve ABONE’nin adresine posta yolu ile gönderir. ABONE’nin BULUTFON tarafından düzenlenmiş olan faturasının kendisine ulaştırılmasını istemesi halinde BULUTFON, asgari fatura tutarı ve son ödeme tarihini ihtiva eden fatura bilgilerini e-posta, kısa mesaj gibi yollarla ABONE’ye gönderir. Kesilen faturaların suretine BULUTFON, sanal santral yönetim panelinden de ulaşabilir. Faturanın postayla gönderiminde BULUTFON’un kontrolü dışında meydana gelen gecikmelerden BULUTFON sorumlu tutulmayacaktır.

5.3: BULUTFON, ABONE’nin birden fazla hizmetten faydalanması halinde alınan hizmetlere ilişkin bedelleri ayrı ayrı belirtmek kaydıyla aylık tek bir fatura düzenleme hakkını saklı tutar. BULUTFON, T.C. yasaları ve mevzuat hükümlerine uygun olarak ve ABONE’nin muvafakat etmesi koşuluyla faturaları elektronik olarak düzenleyerek, taraflar arasında mutabık kalınan alternatif iletim yöntemleriyle göndermek suretiyle fatura gönderme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır. ABONE, önceki dönemlere ait ücretlendirilmemiş hizmet bedellerinin, sonraki dönem faturalarında ücretlendirileceğini kabul eder.

5.4: ABONE, BULUTFON’a olan borcunu ödememesi halinde icra yoluna başvurulacağını, icra takibinde, anapara dışında faiz, avukatlık ücreti dahil tüm icra masraflarını, anapara borcuna işleyen faizden kaynaklanan KDV ve Özel İletişim Vergisi ile tahakkuk etmiş veya ileride getirilecek her türlü vergi, resim, harç vb. mali yükümlülükleri de ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.6: ABONE işbu sözleşmenin feshine neden olan borcunu ödemediği takdirde BULUTFON, ABONE adına kayıtlı diğer hizmetleri de durdurabilir ve sözleşmeleri feshedebilir.

5.7: İşbu sözleşmenin imzasından doğan damga vergisi haricinde tüm vergi, resim ve harçlar yasaların yükümlü kıldığı tarafça ödenecek olup, damga vergisinin tamamı öncelikle BULUTFON tarafından ödenecek, daha sonra BULUTFON tarafından ödenen damga vergisinin tamamı ABONE’ye fatura edilecektir.

6 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

6.1: İşbu sözleşme, taraflardan birisi fesih edinceye kadar geçerlidir. ABONE, talebini BULUTFON’a veya ilgili hizmetin aboneliğini başlatmaya yetkili bayisine yazılı olarak bildirmek kaydıyla sözleşmeyi her zaman sona erdirebilir. BULUTFON, yazılı talebin kendisine ulaşmasını takiben Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği kapsamında belirlenen süre içinde aboneliği sonlandıracaktır. İşbu hallerde kampanya koşullarıyla işbu sözleşmenin 5.2 ve 6.4 maddesine ilişkin hükümler saklıdır.

6.2: BULUTFON, sözleşmenin ABONE tarafından imzalanması ve kendine ulaşmasından sonra ortalama 1 (bir) işgünü içerisinde ABONE’ye hizmet verilmesini sağlayacaktır. BULUTFON gerekli altyapının mevcut olmaması nedeniyle veya kendi kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle hizmet verememekten veya meydana gelen gecikmelerden sorumlu değildir. ABONE’den kaynaklanan sebeplerle hizmet sunulamaması BULUTFON’un aylık hizmet bedeli faturalandırmasına engel değildir. BULUTFON tarafından sunulan hizmetin başlatılmasından sonra, hizmet bedelinin hizmet başlangıcında peşin olarak alındığı durumlarda, kampanyalı hizmet koşulları saklı kalmak üzere, ABONE’nin sözleşmeyi fesih etmesi halinde peşin tahsil edilen ücretler, o ana kadar olan sağlanmış hizmet bedelleri düşülerek ABONE ile iade edilecek tutar konusunda mutabık kalınmasını takiben iade faturası kesilmesi durumunda 15 gün içerisinde ABONE’ye iade edilir.

6.3: Sözleşmede yazılı olan mükellefiyetleri yerine getirmeyen taraf, sözleşmeye aykırı davranmış olur ve diğer tarafça sözleşme feshedilebilir. Bu durumda ABONE, BULUTFON nezdinde doğmuş ve doğacak tüm borçlarını ödemekle yükümlüdür. Ayrıca BULUTFON, bu takdirde varsa sözleşme kapsamında ücretsiz olarak sağlamış olduğu donanımın aboneliğinin iptal edilmesini takiben 10 gün içerisinde iade edilmemesi halinde, bedellerini ABONE’ye faturalama hakkına sahiptir. Sözleşme işbu madde kapsamında feshedilmiş ve ABONE’nin BULUTFON bu bedeli mahsuplaşma ve ABONE ile mutabık kalınmasını takiben kalan tutarı 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür. BULUTFON tarafından bir kampanya kapsamında, hizmetin verilebilmesi için ücretsiz olarak sağlanan donanımın / donanımların mülkiyeti BULUTFON’a aittir. ABONE, ilgili kampanya süresi içinde ya da kampanya süresi sonrasında aboneliğin sona ermesi halinde BULUTFON tarafından sağlanan donanımın / donanımların kampanya koşullarında belirtilen yer, zaman ve şartlarda iade etmekle yükümlüdür. ABONE’nin donanımı iade etmemesi veya iade koşullarına uymaması halinde, BULUTFON, ilgili donanımlar için belirlenen ve kampanya koşullarında duyurulan bedeli müşteriye fatura etme hakkını saklı tutar.

6.4: ABONE, ücretli olan bir hizmeti veya donanımı, indirimli ya da ücretsiz olarak aldığı kampanya kapsamında, aboneliğini kampanya şartlarında belirtilen süre boyunca ve belirlenen koşullarda devam ettireceğini, aboneliğini bu sürenin dolmasından evvel feshetmesi halinde kampanya kapsamında BULUTFON tarafından ücretsiz ya da indirimli olarak verilmiş ilgili hizmet veya donanım bedelinin kendisine fatura edileceğini kabul ve beyan eder.

6.5: BULUTFON’nun ABONE’ye tahsis ettiği telefon numara(ları), sözleşmenin feshi durumunda tekrar satılmak üzere boş numara havuzuna eklenir. NTS vasıtası ile BULUTFON’a taşınan numaralar, sözleşmenin fesihi durumunda numaranın taşındığı operatöre iade edilir. Sözleşmenin fesihden sonra ABONE, eski numaraları üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.

7 - SÖZLEŞMENİN İPTALİ

7.1: BULUTFON, ABONE’nin sözleşmenin tanzimi sırasında verdiği belge ve bilgilerin veya sözleşmenin 1. (birinci) sayfasında doldurmuş olduğu bilgilerin eksik, sahte veya yanlış olduğunu saptaması, aboneliğin kötü niyetle yapılmış olduğunu tespit edilmesi halinde hizmet başlangıç tarihinden evvel aboneliği reddetme veya herhangi bir zamanda ABONE’nin, abonelik başvurusundaki kişisel bilgi ve belgelerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ABONE’ye, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurarak veya ek belge isteyerek yapacağı değerlendirme sonucunda, aboneliği feshetme veya aksi ispat edilinceye kadar hizmeti durdurma hakkını saklı tutar. Bundan başka, ABONE, söz konusu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı olarak, kötü niyetli, hileli ve muvazaalı olarak kullanamaz, 3. kişilere yeniden satma konu olacak şekilde ticari amaçla kullandırılamaz. Aksinin tespiti halinde BULUTFON’un sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

7.2: BULUTFON’un, ABONE’ye kendisi tarafından sunulmakta olan hizmetin, 4.18. maddede belirtildiği üzere 3. kişilerle paylaşıldığını tespit etmesi halinde, derhal ve tek taraflı olarak Sözleşmeyi fesih hakkı mevcuttur.

8 - TEBLİGAT

ABONE, abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında ibraz ettiği belgeler ve beyan ettiği bilgilerle ilgili tüm değişiklikleri BULUTFON’a yazılı olarak, Müşteri Hizmetleri’ne bildirerek veya BULUTFON’un duyuracağı yöntemlerden biriyle usulüne uygun olarak bildirmedikçe, sözleşmede belirtilen bilgiler doğru olarak kabul edilecektir. Bu bilgilere dayanarak yapılacak her türlü işlem ve tebligat geçerli sayılacak olup, geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır.

9 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ

İşbu abonelik sözleşmesinin uygulanmasından doğan anlaşmazlıklarda, Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacak olup Türk Hukuku uygulanacaktır.

10 - MÜCBİR SEBEPLER

Aşağıda belirtilen durumlar ve mücbir sebepler kapsamında, BULUTFON hizmetlerinde oluşabilecek hata, arıza, kesinti vb. sorunlar BULUTFON’un sorumluluğunda değildir. Bu sebeplerin devamı müddetince taraflardan hiçbiri, diğer tarafın edimini yerine getirememesinden dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi daha sonra da herhangi bir hak iddia edemez.

10.1: BULUTFON’un planlı destek ve bakımı,

10.2: BULUTFON’un yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılımla cihazların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar,

10.3: İnternet trafiğinde kaybolacak ve/veya eksik alınacak/iletilecek bilgiler,

10.4: BULUTFON’un kontrolünde olmayan erişim problemleri ve gecikmeler,

10.5: BULUTFON’un altyapısına kamu otoritesi tarafından BULUTFON’un kontrolü dışında yapılan müdahaleler,

10.6: Olağan operasyon içerisinde beklenmeyecek ve önceden planlanması ya da önlem alınması mümkün olmayan diğer sebepler,

10.7: Mücbir sebepler, taraflar arasında sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut değil iken, sonradan gerçekleşen, önceden tahmin edilemeyen ve tarafların kontrolünün dışında ortaya çıkan nedenlerdir. Tüm kanuni mücbir sebepler, bu sözleşme bağlamında sözleşmeye konu hat ya da serviste meydana gelen BULUTFON’un hizmet aldığı servis sağlayıcıdan kaynaklanan kesinti ve gecikmeler de dahil olmak üzere, tüm sorunlar mücbir sebep olarak kabul edilmektedir. Taraflar birbirlerinin bu kesinti ve gecikmelerden dolayı sorumluluğu cihetine gidemeyeceklerdir. Bu çerçevede varlığı ve ortadan kalktığı resmi makamların ya da meslek odası ya da birliklerin yazısıyla tevsik edilene kadar savaş, abluka, sıkıyönetim, seferberlik, terörist eylemler, doğal afetler (sel, yıldırım düşmesi, deprem vs), yangın, resmi makamlarca borcun ifasını imkânsız hale getiren biçimde mevzuatta yapılan değişiklikler, grev ve lokavt, abluka mücbir sebep halleridir. Anılan sebeplerin gerçekleşmesi hali, sözleşmeye ilişkin edimlerin mücbir sebep hali sona erene kadar askıya alındığı anlamına gelecektir.

11 - HİZMETE ÖZEL HÜKÜMLER

İşbu özel hükümlerde ABONE’nin, belirttiği elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin, hizmet ve koşullarla tarafların yükümlülükleri düzenlenmiştir. ABONE, BULUTFON tarafından sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanmak veya mevcut hizmetlerine ait değişiklik isteklerini sözleşmenin 1. (birinci) sayfasında işaretlemek suretiyle belirleyebileceği gibi, sözleşmenin yürürlüğü sırasında da bunları Müşteri Hizmetleri’ni arayarak, BULUTFON internet sitesinden ve BULUTFON tarafından belirlenen diğer kanallardan gerçekleştirme hakkına sahiptir. ABONE, hizmet şifresiyle yaptığı tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve/veya sonuçlarına katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12 - SÖZLEŞMEDEKİ KANUNİ UYUŞMAZLIK HALLERİ

İşbu sözleşmenin herhangi bir maddesinden doğan kanuni bir anlaşmazlık durumunda bu sadece sözleşmenin ilgili maddesini bağlar, sözleşmenin diğer maddeleri geçerliliğini sürdürür.

13 - SÖZLEŞMENİN NÜSHALARI VE EKLER

13.1: İşbu sözleşme tek nüsha olarak düzenlenmiş olup, aslı BULUTFON’da, onaylı bir sureti de talep eder ise ABONE’de muhafaza edilecektir.

13.2: İşbu sözleşme ile birlikte ABONE yeni satın aldığı numara(lar) ile ilgili "NUMARA TAHSİS FORMU" doldurulup sözleşme ile birlikte gönderecektir.

13.3: İşbu sözleşmenin gönderilmesinde ABONE’den (gerçek yada tüzel kişiden) istenilen belge/evraklar şunlardır;

Limited, Anonim şirket gibi tüzel firmalardan

  • Vergi levhası fotokopisi
  • Geçerli tarihli imza sirküleri fotokopisi
  • Yetkili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi

Şahıs firmalarından

  • Vergi levhası fotokopisi
  • Geçerli tarihli imza beyannemesi fotokopisi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • ABONE’ye ait bu evraklar sözleşmenin eklerini oluşturur. Gönderilmeyen, eksik gönderilen evrakın olması durumunda sözleşme kabul edilmeyecek, verilen bir hizmet var ise eksik evraklar gönderilinceye kadar hizmet askıya alınacaktır.

13.4: BULUTFON’un Abonelik sözleşmesini revize etmesi durumunda, ABONE’ye BULUTFON Paneli üzerinden, Müşteri Hizmetleri aracılığıyla yahut e-posta yoluyla bilgilendirme yapacak, sözleşmenin bir örneğini yahut ABONE’nin sözleşmenin son haline erişebileceği elektronik ortam adreslerini ABONE’ye ulaştıracak ve ABONE’nin incelemesine olanak tanıyacaktır. Bu bilgilendirmeden sonra ABONE’nin, 7-yedi- gün içinde sözleşmeyi kabul etmediğini, yazılı olarak bildirmemesi halinde, ABONE yeni sözleşme hükümleriyle bağlı olacağını kabul eder. ABONE bu sözleşmeyi kabul etmekle, BULUTFON’un yapacağı bildirimin, esas sözleşmenin yazılı olarak değiştirildiği anlamına geldiğini kabul eder.